За нас

ЛМ Безбедност е компанија која е кaдровски и технички опремена за целосно да ги задоволи барањата на пазарот за следните услуги кои ги нуди:

• Изготвување на елаборати

  - Елаборати за безбедност и здравје при работа

  - Елаборати за проценка на професионални ризици

  - Еколошки елаборати

• Проценка на ризик на работно место

• Изготвување на Изјава за безбедност и здравје при работа

• Испитување на условите во работната средина

  - Испитување на микроклиматските услови

  - Испитување на физичките штетности ( бучава, осветленост... )

  - Испитување на хемиските штетности

  - Испитување на електричната инсталација

  - Испитување на електричната инсталација

• Испитување на средствата за работа

• Ангажирање на стручно лице за безбедност и здравје при работа

• Обуки на вработените за безбедност и здравје при работа

• Изработка на план за безбедност и здравје при работа

• Организирање на обуки за прва помош

• Организирање на периодични систематски прегледи во соработка со ПЗУ Поликлиника Медика- подружница Специјалистичка ординација по Медицина на трудот-Скопје

Компанијата има капацитет своите услуги да ги понуди на целата територијата на Република Македонија, и располага со канцеларии во следниве градови:

Лиценца за работа

picture За сите услуги кои ги нуди, компанијата поседува соодветна лиценца и е овластена од Министерството за труд и социјална политика.

© ЛМ Безбедност

 

 

Контактирајте не

Телефони: 070/236-350, 076/236-350

Email: info@lmbezbednost.com

За подетални информации, одете на контакт страната