Услуги од стручно лице

ЛМ Безбедност е овластена од Министерството за труд и социјална политика за изготвување на елаборати согласност Законот за безбедност и здравје при работа.

Работодавачот кој нема вработено Стручно лице за безбедност и здравје при работа, обврските и работите за безбедноста и здравјето при работа утврдени со овој закон, може да ги довери на овластени правни или физички лица.

ЛМ Безбедност има Овластени Стручни лица за безбедност и здравје при работа кои може да бидат ангажрани од страна на вашата фирма.

Лиценца за работа

picture За сите услуги кои ги нуди, компанијата поседува соодветна лиценца и е овластена од Министерството за труд и социјална политика.

© ЛМ Безбедност

 

 

Контактирајте не

Телефони:070/236-350, 076/236-350

Email:info@lmbezbednost.com

За подетални информации, одете на контакт страната