Изготвување на елаборати

ЛМ Безбедност е овластена од Министерството за труд и социјална политика за изготвување на елаборати согласност Законот за безбедност и здравје при работа.

-Елаборати за безбедност и здравје при работа

-Елаборати за проценка на професионални ризици

-Еколошки елаборати

Лиценца за работа

picture За сите услуги кои ги нуди, компанијата поседува соодветна лиценца и е овластена од Министерството за труд и социјална политика.

© ЛМ Безбедност

 

 

Контактирајте не

Телефони:070/236-350, 076/236-350

Email:info@lmbezbednost.com

За подетални информации, одете на контакт страната