Изјава за безбедност

Изјава за безбедност за секое работно место се изготвува после извршената проценка на ризик на работните места . Изјавата за безбедност ги опишува карактеристиките на работниот процес, содржи идентификација на опасностите и пропишува соодветни мерки за заштита, прецизирајќи го и начинот на кој мерките треба да се преземат.

Изјавата за безбедност со проценка на ризикот на работното место и работната средина, потребно е да се променат и дополнат во случај на:

 -Промена на условите на работа и појава на нови опасности на работното место и во работната средина

 -Кога постојните мерки за намалување и отстранување на ризикот не се доволни и не одговараат на проценетата состојба

 -При тешки повреди на работното место кои може да се проследени со фатални последици и смртен исход

Лиценца за работа

picture За сите услуги кои ги нуди, компанијата поседува соодветна лиценца и е овластена од Министерството за труд и социјална политика.

© ЛМ Безбедност

 

 

Контактирајте не

Телефони:070/236-350, 076/236-350

Email:info@lmbezbednost.com

За подетални информации, одете на контакт страната