Овластувања од "Министерството за труд и социјална политика"

За сите услуги кои ги нуди, компанијата поседува соодветна лиценца и е овластена од "Министерството за труд и социјална политика".

- Кликнете на саканиот документ за да се отвори во својата реална големина.

Овластувања - Безбедност и здравје при работа Решение за вршење на стручни работи од областа на безбедноста и здравјето при работа.

Овластувања - Безбедност и здравје при работа Овластување за вршење на дејноста проценка на ризик на работно место

Овластувања - Безбедност и здравје при работаОвластување за изготвување на концепт на изјава за безбедност

Овластувања - Безбедност и здравје при работа Овластување за редовно тестирање и контрола на опремата за работа

Овластувања - Безбедност и здравје при работа Овластување за вршење на периодични мерења на физички штетности и микроклиматски услови во работната средина

Овластувања - Безбедност и здравје при работа Овластување за изработка и спроведување на програми за обука за вработени за безбедно извршување на работа

Овластувања - Безбедност и здравје при работа Уверение на Гоце Младеновски за стручно лице за безбедност при работа

 

Контактирајте не

Телефони: 070/236-350, 076/236-350

Email: info@lmbezbednost.com

За подетални информации, одете на контакт страната